The 3rd Asian Near-Infrared Symposium (ANS 2012): PDF พิมพ์

 
14 พฤษภาคม 2555....Link Albums   15 พฤษภาคม 2555....Link Albums
 
16 พฤษภาคม 2555....Link Albums   17 พฤษภาคม 2555....Link Albums
   
  18 พฤษภาคม 2555....Link Albums  

14 พ.ค. การอบรมเทคนิค NIRS เป็นการอบรมเทคนิค NIRS เป็นการบรรยายองค์ความรู้พื้นฐานทางเทคนิค Near Infrared Spectroscopy ตัวเครื่องมือ การเก็บข้อมูล ปรับแต่ง สร้างสมการ การสร้างระบบในการใช้งานประจำ และการนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในอุตสาหกรรมอาหารและไม่ใช่อาหาร บรรยายโดยนักวิจัยและคณาจารย์ มก.  8 ท่าน รวมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญภาคเอกชน และภาครัฐที่ได้ประยุกต์ใช้เทคนิค NIRs จริง มาบรรยายถึงประสบการณ์การใช้งาน มีผู้เข้าร่วมอบรม 122 คน เก็บภาคภาษาไทย มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 122 คน

15 พ.ค.  การใช้ software (CAMO Workshop) เป็นการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทาง Chemometrics บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน

16 พ.ค. การเปิดประชุมอย่างเป็นทางการโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 191 คน (ต่างชาติ 81 คน  คนไทย 110 คน) และมีการเสนอผลงานในภาคบรรยายจำนวน 35 ผลงาน รวมทั้ง Keynote lecture และ Invited speakers ใน session ต่าง ๆ ดังนี้
Session 1 : Pharmaceutical Session
Session 2 : Agriculture/Food Session
Session 3 : Wood/Fabric/Polymer Session
Session 4 : Biology and Chemistry Session
Session 5 : Imaging Session
Session 6 : Instrumentation Session
Session 7 : Chemometrics Session
การเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ จำนวน 55 ผลงาน รวมทั้ง Lecture องค์ความรู้ใหม่ด้าน NIRS จากวิทยากรรับเชิญ Keynote และ Invited speakers ทั้ง 5 ท่าน

คืนวันที่ 16 มีการจัดงานเลี้ยงอำลา/ขอบคุณ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธันวา จิตต์สงวน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม

18 พ.ค. Study Tour สวนสุภัทราแลนด์ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง