การนำเสนอผลงานวิจัย PDF พิมพ์

ดร.ศุมาพร เกษมสำราญ นางสาวจิราพร อนุสรณ์วงศ์ชัย และนายอาทิตย์จันทร์หิรัญ นักวิจัยสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงาน "การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 4" จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ สถาบันอาหาร ในวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2553 ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอผลงานดังนี้
1. การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันปาล์มในผลปาล์มแบบไม่ทำลายด้วยเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี นำเสนอในภาคบรรยาย
2. การวิเคราะห์ปริมาองค์ประกอบทางเคมีในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนด้วยเนียร์อินฟาเรดสเปกโดตรสโกปี ซึ่งเรื่องนี้นำเสนอในภาคโปสเตอร์ และเรื่องนี้ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ "การนำเสนอผลงานภาคนิทัศน์ยอดเยี่ยม อันดับที่ 1"
3. การตรวจสอบคุณภาพอ้อยด้วยแสงใกล้อินฟาเรด นำเสนอในภาคโปสเตอร์
4. การตรวจสอบค่าความหวานผลลองกองด้วยเครื่องวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านใกล้อินฟาเรด นำเสนอในภาคบรรยาย