การเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท แปซิฟิค มารีนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด PDF พิมพ์


วันที่ 31 สิงหาคม 2553
ทีมนักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยไม่ทำลาย
(Non-destructive Quality Evaluation Special Research Center) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ดร. ศุมาพร  เกษมสำราญ นาง วารุณี ธนะแพสย์ และคณะ)  ร่วมกับภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง ( ดร.  จีรวรรณ มณีโรจน์ )  และภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (รศ. ดร. อนุพันธ์  เทิดวงศ์วรกุล) หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายซูริมิ ของบริษัท แปซิฟิค มารีนฟู๊ด โปรดักส์ จำกัด อำเภอโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร โดยซูริมิเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ลูกชิ้นปลา ชิกูวา ไส้กรอก เต้าหู้ปลา ปูอัด เป็นต้น เริ่มจากตัวแทนของบริษัทได้บรรยายถึงกระบวนการแปรรูปการผลิตซูริมิ แล้วพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความเหนียว ความขาว ความชื้น และความเป็นกรด-ด่าง และกระบวนการผลิต ตั้งแต่การนำวัตถุดิบ เช่น ปลาทรายแดง ปลาจวด และปลาตาหวาน มาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปบดและแยกก้างออก แล้วล้างด้วยสารละลายเกลือเจือจาง กำจัดน้ำออก และผสมกับสารป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน และน้า เช่น น้ำตาล โพลีฟอสเฟต จนกระทั่งบรรจุและเก็บรักษาไว้ในสภาพแช่แข็งเพื่อรอ จำหน่าย